IES Fernando Wirtz

Portada 10

Nos seguintes documentos dispón da información necesaria para as solicitudes de admisión a ciclos de formación profesional, así como a oferta do noso centro para o curso 18-19.

 

Descargar Ver Oferta Formativa Ciclos IES Fernando Wirtz 18-19
Descargar Ver Instrucións Xerais de admisión.
Descargar Ver Instrucións solicitude WEB
Descargar Ver Información réxime ordinario
Descargar Ver Información réxime adultos
En PortadaCiclos FormativosSecretaría - Abrir en pestana

O prazo de admisión de solicitudes vai do 25 de xuño ao 3 de xullo as 13:00

Alumnado de 1º CURSO de ORDINARIO que promocione para 2º CURSO

Cubrir os impresos que a continuación se relacionan:

 • Alumnado do centro: modelo C1
 • Alumnado doutros centros ou ciclos: modelo D1 para solicitar admisión e D2 para matricularse se ten praza adxudicada 

O alumnado do centro e mesmo ciclo fai simultaneamente a solicitude de admisión e a matrícula.

O alumnado procedente doutros centros ou ciclos ten que facer a solicitude de admisión e logo a matrícula se resulta admitido.

 

Alumnado con FCT e/ou/proxecto

Cubrir os impresos que a continuación se relacionan:

 • Alumnado do centro: modelo C2
 • Alumnado doutros centros: modelo D3 para solicitar admisión e D4 para matricularse se ten praza adxudicada 

Nos impresos figuran as instruccións para cada un dos casos.

 

O resto de alumnado (1º curso de ordinario, Adultos Presencial e Adultos Distancia) fará a solicitude seguindo estas instruccións:

PROCESO DE ADMISIÓN CENTRALIZADO

A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos (dispoñible a partires da apertura do plazo), agás para o segundo curso do réxime ordinario. A dirección para o acceder  ao mesmo é http://edu.xunta.es/ciclosadmision

Non estará activa ata a apertura do prazo.

Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. Esta documentación cos impresos xerados deberá ser entregada, en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non será tida en conta no proceso de admisión.

No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento XA VALIDADO non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.

RECORDASE A TODO O ALUMNADO QUE O PROCESO IMPLICA 1º A SOLICITUDE DE ADMISIÓN, E 2º QUE UNHA VEZ ADXUDICADA A PRAZA  É IMPRESCINDIBLE REALIZAR Á MATRÍCULA NOS PRAZOS ESTABLECIDOS

Pode consultar toda a información en http://edu.xunta.es/fp

 

Descargar Ver C1: Admisión e matrícula no 2º curso alumnado do centro.
Descargar Ver C2: Admisión e matrícula FCT/PROXECTO alumnado do centro.
Descargar Ver D1: Admisión no 2º curso alumnado doutros centros ou ciclos.
Descargar Ver D2: Matrícula no 2º curso alumnado doutros centros ou ciclos.
Descargar Ver D3: Admisión FCT/PROXECTO alumnado doutros centros.
Descargar Ver D4: Matrícula FCT/PROXECTO alumnado doutros centros.
En PortadaCiclos FormativosSecretaría - Abrir en pestana

Publicada a oferta de ciclos na modalidade de FP DUAL.

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma: 12 prazas

Desenvolvemento de aplicacións web: 12 prazas

O prazo de solicitude é dende o 25 de xuño ao 3 de xullo

Pode descargar o formulario dende aquí  anexo I

O codigo do noso centro é: 15005397

Requisitos documentación e prazos en http://www.edu.xunta.es/fp/fpdual-convocatoria-2018

 

En PortadaCiclos FormativosSecretaría - Abrir en pestana

Alumnado con todas as materias aprobadas en xuño:

O prazo de matrícula vai do 25 de xuño ao 10 de xullo. Os alumnos do centro levarán unha circular na que se indicará unha data específica para cada grupo se queren axilizar o proceso.

Alumnado con materias suspensas:

O prazo de matrícula vai de 1 ao 10 de setembro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 1. Este impreso de matrícula, debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de elección. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS.
 2. O alumnado do centro: Boletín de cualificacións.
 3. O alumnado procedente doutros centros: Certificación académica.
 4. Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné
 5. Dúas fotos tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
 6. Fotocopia do DNI.
 7. Para os alumnos de 1º e 2º da ESO: Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 1. Para os alumnos de 3º e 4º da ESO:  Resgardo do ingreso  na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 € . No concepto figurará: "NOME DO ALUMNO/A. Seguro Escolar".
Descargar Ver Impreso matrícula ESO
En PortadaEducación Secundaria Obrigatoria (ESO)ImpresosSecretaría - Abrir en pestana

Alumnado con todas as materias aprobadas en xuño:

O prazo de matrícula vai do 25 de xuño ao 10 de xullo. Os alumnos do centro levarán unha circular na que se indicará unha data específica para cada grupo se queren axilizar o proceso.

Alumnado con materias suspensas:

O prazo de matrícula vai de 1 ao 10 de setembro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 1. Este impreso de matrícula, debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de elección. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS.
 2. O alumnado do centro: Boletín de cualificacións.
 3. O alumnado procedente doutros centros: Certificación académica.
 4. Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné
 5. Dúas fotos tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
 6. Fotocopia do DNI.
 7. Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 8. Resgardo do ingreso  na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 €.  No concepto figurará: "NOME DO ALUMNO/A. Seguro Escolar"
Descargar Ver Impreso 1º de Bacharelato Ordinario
Descargar Ver Impreso 2º de Bacharelato Ordinario
En PortadaBacharelatoImpresosSecretaría - Abrir en pestana
Descargar Ver Entrega_NOTAS2018_1489362375.pdf
En PortadaXefatura de Estudos - Abrir en pestana
Descargar Ver Convivencia (PDF)
Descargar Ver Mural Arte no comic (PDF)
Descargar Ver Mural Patio (PDF)
En PortadaTodos os AlumnosXeografía e Historia - Abrir en pestana

Prazos:
Do 25 de xuño al 23 de setembro de 2018 na ficha de
solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND
SPEAK EN SECUNDARIA” na web www.edu.coruna.es
As listaxes provisionais de personas admitidas
publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) o
27 de setembro.
Unha vez publicadas as listaxes provisionais, volverá a
abrirse un novo período de inscrición.

Descargar Ver Folleto Listen and Speak
En PortadaTodos os Alumnos - Abrir en pestana

IMPORTANTE: O prazo finaliza o 22 de xuño.

No DOG do día 21 de maio de 2018 publícase a Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios
normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros
https://www.edu.xunta.es/fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes
ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común utilizando o formulario no fichero adxunto (se o descarga pode ser editado cuberto e impreso) tamén dispoñible na secretaría do centro.

O prazo finaliza o 22 de xuño de 2018.

Pódese consultar toda a información en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25009

Descargar Ver solicitude_anexos_i_e_ii_(1)_810413179.pdf
En PortadaSecretaría - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es