IES Fernando Wirtz

Portada 12

Nos seguintes adxuntos pódense consultar instrucións para a matrícula en Ciclos Formativos.

No seguinte enlace pódese consultar un manual da aplicación para efectuar a matrícula e/ou reserva.

https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/ciclosadmision/Instrucions%20matricula-renuncia_ordinario_2018_VF.pdf

 

Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente.

Descargar Ver 1º Ordinario
Descargar Ver Adultos Presencial
Descargar Ver Adultos Distancia
En Portada - Abrir en pestana

Prazo de reclamacións ata o luns 16 as 14:00.

As listaxes definitivas publicaránse o 10 de setembro.

A entrega de libros faráse a partires do 18 de setembro.

Os intersados poderán consultar o estado do seu expediente (reparto de libros do fondo e vales) accedendo á aplicación no menú "Cidadáns".

Descargar Ver Listaxe admitidos
Descargar Ver Listaxe excluídos
En PortadaEducación Secundaria Obrigatoria (ESO)Xefatura de Estudos - Abrir en pestana

Nos seguintes ficheiros adxuntos, pódense consultar as recomendacións feitas polos Departamentos didácticos de Informática  e Administración para matricularse nos Ciclos Formativos de ADULTOS.

Ditas recomendacións fanse para que o alumno teña en conta que determinados módulos requiren ter coñecementos previos suficientes do contidos doutros módulos para acadar os resultados de aprendizaxe programados para o módulo no que se pretende matricular.

 

Tamén poden consultarse as recomendacións feitas pola Consellería no seguinte enlace Itinerarios formativos para cursar os ciclos formativos polo réxime de persoas adultas

Descargar Ver Recomendacións Administración de Sistemas
Descargar Ver Recomendacións Desenvolvemento Aplicacións Web
Descargar Ver Recomendacións Xestión Administrativa
Descargar Ver Recomendacións Administración e Finanzas
En PortadaCiclos FormativosSecretaríaXefatura de Estudos - Abrir en pestana

Nos seguintes adxuntos poden consultarse os horarios para o curso 18-19 dos ciclos formativos de adultos nos réximes presencial e a distancia.

O alumnado os terá en conta para a comprobración da compatibilidade horario no momento de matricularse.

Descargar Ver Horario Desenvolvemento Aplicaciones Web (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Administración Sistemas Informáticos (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Administración e Finanzas (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Administración e Finanzas (Adultos Distancia) (PDF)
Descargar Ver Horario Xestión Administrativa (Adultos Presencial) (PDF)
Descargar Ver Horario Xestión Administrativa (Adultos Distancia) (PDF)
En PortadaCiclos FormativosSecretaríaXefatura de Estudos - Abrir en pestana

No adxunto pódense consultar as datas e horas dos exames extraordinarios de setembro correspondentes ao curso 17-18.

Descargar Ver Exames Setembro
En PortadaXefatura de Estudos - Abrir en pestana

Alumnado con todas as materias aprobadas en xuño:

O prazo de matrícula vai do 25 de xuño ao 10 de xullo. Os alumnos do centro levarán unha circular na que se indicará unha data específica para cada grupo se queren axilizar o proceso.

Alumnado con materias suspensas:

O prazo de matrícula vai de 1 ao 10 de setembro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 1. Este impreso de matrícula, debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de elección. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS.
 2. O alumnado do centro: Boletín de cualificacións.
 3. O alumnado procedente doutros centros: Certificación académica.
 4. Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné
 5. Dúas fotos tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
 6. Fotocopia do DNI.
 7. Para os alumnos de 1º e 2º da ESO: Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 1. Para os alumnos de 3º e 4º da ESO:  Resgardo do ingreso  na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 € . No concepto figurará: "NOME DO ALUMNO/A. Seguro Escolar".
Descargar Ver Impreso matrícula ESO
En PortadaEducación Secundaria Obrigatoria (ESO)ImpresosSecretaría - Abrir en pestana

Alumnado con todas as materias aprobadas en xuño:

O prazo de matrícula vai do 25 de xuño ao 10 de xullo. Os alumnos do centro levarán unha circular na que se indicará unha data específica para cada grupo se queren axilizar o proceso.

Alumnado con materias suspensas:

O prazo de matrícula vai de 1 ao 10 de setembro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 1. Este impreso de matrícula, debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de elección. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS.
 2. O alumnado do centro: Boletín de cualificacións.
 3. O alumnado procedente doutros centros: Certificación académica.
 4. Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné
 5. Dúas fotos tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
 6. Fotocopia do DNI.
 7. Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 8. Resgardo do ingreso  na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 €.  No concepto figurará: "NOME DO ALUMNO/A. Seguro Escolar"
Descargar Ver Impreso 1º de Bacharelato Ordinario
Descargar Ver Impreso 2º de Bacharelato Ordinario
En PortadaBacharelatoImpresosSecretaría - Abrir en pestana

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 1. Este impreso de matrícula, debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de elección. 
 2. O alumnado do centro: Boletín de cualificacións.
 3. O alumnado procedente doutros centros: Certificación académica.
 4. Fotocopia do DNI.
Descargar Ver EA1 Impreso solicitude matrícula ESA
Descargar Ver BA1 Impreso solicitude matrícula Bacharelato de adultos
En PortadaBacharelatoEducación Secundaria Adultos (ESA)ImpresosSecretaría - Abrir en pestana

Periodo Marzo/Julio 2018

Descargar Ver Experiencias Erasmus+ 2018 (PDF)
En PortadaInternational Programs - Abrir en pestana
Descargar Ver Convivencia (PDF)
Descargar Ver Mural Arte no comic (PDF)
Descargar Ver Mural Patio (PDF)
En PortadaTodos os AlumnosXeografía e Historia - Abrir en pestana

Prazos:
Do 25 de xuño al 23 de setembro de 2018 na ficha de
solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND
SPEAK EN SECUNDARIA” na web www.edu.coruna.es
As listaxes provisionais de personas admitidas
publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) o
27 de setembro.
Unha vez publicadas as listaxes provisionais, volverá a
abrirse un novo período de inscrición.

Descargar Ver Folleto Listen and Speak
En PortadaTodos os Alumnos - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es