IES Fernando Wirtz

Impreso e instrucións matrícula ESO curso 18-19

Alumnado con todas as materias aprobadas en xuño:

O prazo de matrícula vai do 25 de xuño ao 10 de xullo. Os alumnos do centro levarán unha circular na que se indicará unha data específica para cada grupo se queren axilizar o proceso.

Alumnado con materias suspensas:

O prazo de matrícula vai de 1 ao 10 de setembro.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  1. Este impreso de matrícula, debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de elección. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS.
  2. O alumnado do centro: Boletín de cualificacións.
  3. O alumnado procedente doutros centros: Certificación académica.
  4. Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné
  5. Dúas fotos tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
  6. Fotocopia do DNI.
  7. Para os alumnos de 1º e 2º da ESO: Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  1. Para os alumnos de 3º e 4º da ESO:  Resgardo do ingreso  na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 € . No concepto figurará: "NOME DO ALUMNO/A. Seguro Escolar".
Descargar Ver Impreso matrícula ESO
En PortadaEducación Secundaria Obrigatoria (ESO)ImpresosSecretaría - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es