IES Fernando Wirtz

FP DUAL Impreso e instrucións de matrícula

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

  • Resgardo da SOLICITUDE DE ADMISIÓN
  • Impreso de matrícula cuberto
  • Carné escolar  cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada
  • Tres fotos tamaño carné (en papel fotográfico) cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
  • Os menores de 28 anos : Resgardo do abono na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 da cantidade de 1,12 €.
  • Os maiores de 27 anos: Fotocopia da tarxeta sanitaria.
Descargar Ver Impreso DUAL
En PortadaCiclos FormativosSecretaría - Abrir en pestana
Rua Caballeros, 1 - 15006 A Coruña
Código plus de localización do IES Fernando Wirtz: 8CMH9H4V+7M
881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es